/90

نامه مفید / شماره دوازدهم/ زمستان 1376 / ص: 51

 

تأثیر کلام اسلامی بر فلسفه اسلامی از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری (1)

 

محمدصفر جبرئیلی

 

راقم این سطور که خود در فلسفه طلبهاى نوپا و مبتدى است و در کلام نیز از فلسفه بىبهرهتر است. به خود اجازه ورود به این حیطه کارى را نمىداد. اما با توجه به گذشتبیش از پانزده سال از شهادت استاد و علىرغم عنایت و توجه جوامع علمى حوزه و دانشگاه به آثار آن شهید فرزانه، متاسفانه این مساله هر چند از دیدگاه آن متفکر عالیقدر از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار بود از دیده به دور مانده است. با اینکه یکى از امتیازات قابل توجه آن فیلسوف الهى نیز نسبتبه دیگر استادان فلسفه توجه و عنایتخاص او به همین مساله مىباشد. حقیر در بعض مراکز دانشگاهى و حوزه علمیه قم، با مراجعه به منابع کامپیوترى تالیفات استاد نیز به این مساله جز مواردى اندک برخورد نکردم. لذا با این انگیزه که شاید بعدها از اهل فن و یا مؤسسات علمى کار ناقابل و ناقص این حقیر را با دیده اصلاح به اکمال و اتمام برسانند، به صورت مقاله

_______________________

1- هرچند راقم این سطور نام دیگرى براى این مقاله برگزیده بود. اما به تناسب اینکه هدف بررسى دیدگاههاى استاد شهید مىباشد عنوان مقاله نیز از تالیفات قلمى استاد انتخاب شده است. ر.ک به عدل الهى، ص19 و مجموعه آثار ج1، ص52.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری