/90

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران/ زمستان 1380/ ص: 274

 

بررسی تطبیقی مقولات كانت و نظریه استاد مطهری در معقولات ثانویه فلسفی

 

نصری، عبدالله؛

 

 

چكیده :

 

مباحث معرفتشناسی، به ویژه به صورت تطبیقی از اهمیت بسیاری در فلسفه معاصر برخوردار است. فیلسوفان اسلامی با تقسیم چهارگانه ادراكات و اهمیت قائل شدن برای ادراكات عقلی، آنها را به سه دسته معقولات اولیه، معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی تقسیم كردهاند.

 

هر چند برخی از متفكران ما میان معقولات ثانیه منطقی و فلسفی تمایز قائل نشدهاند، اما برخی به این تمایز توجه كردهاندو در این میان حاج ملاهادی سبزواری سعی كرده، تعریف دقیقی از آنها ارائه دهد. تعاریف وی مورد نقد استاد مطهری قرار گرفته و ایشان با بیان سه اشكال و تحلیلی نو از مفاهیم عروض و اتصاف این نكته را مطرح كردهاند كه مراد از عروض در معقولات ثانیه، وجود محمولی یا نفسی و مقصود از اتصاف، وجود رابط است.

 

در فلسفه غرب نیز كانت، باتحلیلی كه از قوه شناسایی ارائه میدهد و مقولات پیشین را مطرح میكند، شناخت واقعیات را در چارچوب این مفاهیم میسر میداند. از همین جاست كه متفكرانی چون استاد مطهری با تحلیل مقولات كانتی بر او این ایراد را وارد میسازند كه رابطه تطابقی ذهن را با عالم خارج قطع میكند و در نتیجه از ایدئالیسم سر در میآورد، نه رئالیسم.

 

واژههای كلیدی : معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی، عروض، اتصاف، مقولات، مفاهیم پیشینی و مفاهیم پسینی.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری