/90

حکومت اسلامی / سال نهم/ شماره اول / صفحه: 82

 

بازتاب اندیشه سیاسی، مبانی مشروعیت نظام اسلامی در نگاه شهید مطهری

آیا از نگاه شهید مطهری حکومت اسلامی بر مبنای مشروعیت دوگانه «الهی-مردمی» استار است؟

 

جعفرپیشه، مصطفی؛

 

 

مقدمه

 

از موضوعات مهم و بنیادین اندیشه سیاسی، مبحث مشروعیت است. این پرسش كه «مبانی مشروعیت نظام سیاسی ـ اسلامی چیست؟» از پرسشهای كلیدی اندیشه سیاسی اسلام است و از جمله مباحث مطرح در سطح جامعه و مطبوعات و ارباب نظر و فكر، یافتن پاسخ این پرسش از نگاه شهید مطهری قدسسره است. آیا در دیدگاه این فرزانه شهید، مبنای مشروعیتِ حكومتِ اسلامی، الهی است یا مردمی؟ یا

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری