/90

فصلنامه علمی ـ پژوهشی انقلاب اسلامي، شماره 18، پاییز 88،ص33

 

 

 

 

 

آينده انقلاب اسلامي در انديشه شهيد مطهري

سيدرضا زماني[1]

 

 

چکيده

در انديشه شهيد مطهري، آينده مطلوب انقلاباسلامي طراحي شده است. ايشان با محور قراردادن اسلام و ارزشهاي اسلامي، تداوم، استمرار و آينده انقلاب را مبتني بر حفظ و تحقق چهار رکن عدالت اجتماعي، استقلال، آزادي و معنويت اسلامي ميداند. علاوه بر اين، لازمة ترسيم بهتر آينده را نيم نگاهي به گذشته دانسته و با توجه به تجربة تاريخي نهضتهاياسلامي، شناسايي چالشها، آسيبها و آفتهاي داخلي و خارجي پيشرو، تلاش در جهت رفع آنها را ضروري ميشمرد. همچنين، تربيت انسانهاي مؤمن با رشد فکري و اخلاقي و معتقد به آرمانهاي انقلاب را براي تحقق انديشة حقيقي انقلاباسلامي لازم ميدانند و در عين حال، معترفند که موارد ياد شده، تنها شرط لازم است نه شرط کافي.

واژگان کليدي

انقلاب، انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري.

 [1] - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران.

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری