• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه علوم سیاسی/ شماره 17/ بهار 81/ صفحه: 191

 

آیة الله مطهری و آزادی های سیاسی

 

لك زایی، شریف؛

 

 

چكیده :

 

اگر این سخن پذیرفته شود كه آزادی سیاسی «مادر آزادی»هاست، میبایست به بازاندیشی و بازكاوی این مفهوم در متون اسلامی و آثار متفكران مسلمان پرداخته و زوایای نااندیشیده آن بازشناخته شود. مقاله حاضر به چیستی آزادی سیاسی از منظر متفكر مسلمان، آیة اللّه مطهری، میپردازد و آرای ایشان را در این زمینه مورد بازخوانی و تحلیل قرارمیدهد.

 

واژههای كلیدی: آزادی، سیاست، استاد مطهری، احزاب.

 

مقدمه

 

هدف اساسی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است: آزادی سیاسی در اندیشه آیةاللّه مطهری چیست و مصادیق و سازوكارهای آن در یك نظام سیاسی دینی كدام است؟ برای دستیابی به هدف مذكور ناچار بحثهای زیر در ادامه خواهد آمد. از این رو در ابتدا باید متذكر شوم كه در اندیشه آیةالله مطهری، آزادی بزرگترین و عالیترین ارزشهای انسانی است. به عقیده ایشان برای انسان آزادی ارزشی است مافوق ارزشهای مادی. انسانهایی كه بویی از انسانیت بردهاند، حاضرند با شكم گرسنه و تن برهنه و در سختترین شرایط زندگی كنند، ولی در اسارت دیگران و محكوم یك انسان دیگر نباشند.(1)

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری