/90

آیت الله شهید مطهری و دکتر علی شریعتی/نور علم، دوره سوم، شماره هشتم/ ص:  : 145

 

در شماره پیشین چنین آمد که برریس مناسبات ایندو شخصیّت فکری از اهمّیت ویژهای برخوردار است،این اهمّیت در راستای ارزیابی اندیشههای مؤثر در تفکّر مذهبی معاصر ماست اشاره کردیم که آنها به انگیزه انحراف زدائی حرکت کردند،گرچه در ارائه دیناصیل دچار اختلاف نظرهائی گاه شدید بودند از نظر زمینههای تربیتی هید مطهری از تحصیلات دینی اصیل و حزوی برخوردار بود و شریعتی جدای از آشنائی با مذهب از تحصیلات جدید غربی بهره وافر داشته است و این خود میتوانست تأثیر مهمّی بر نگرش انها نسبت به تبیین مفهوم انحراف و طبعا انحراف زدائی داشته باشد،اما از آنجا که روحیهء حاکم بر قشر جدید تناسب بیشتری با نوع فرهنگی دشات که دکتر از آن برخوردار بود،باعث تناسب با«اسلام سنتی»داشت به همان مسائل میپرداخت.بیان اسلام


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری