/90

حکومت اسلامی، سال نهم، شماره اول، ص 175

آزادى در حكومت اسلامى از منظر شهيد مطهرى

 

بهرام اخوان كاظمى

مقدمه

 

آزادى همواره يكى از آرمانهاى اساسى انقلاب اسلامى بوده و هست . گفتمان راسخ مردمسالارى دينى; چه در حوزه نظرى و چه در حوزه عملى، حاكى از اعتقاد بنيادين اين انقلاب و رهبران و نظريهپردازان آن به پيوند عميق «دين» و «آزادى» در جمهورى اسلامى است . در اصل يكى از پايههاى مشروعيتحكومت اسلامى; چه در مرحله پيدايش و چه در مرحله بقا و ثبات، تامين و تثبيت آزادى براى كليه شهروندان است .

 

امام خمينىقدس سره به عنوان معمار اصلى اين حكومت، از كسانى بودند كه در آموزهها و سيره نظرى و عملى خود، بيشترين تاكيد را بر ضرورت تمهيد آزادى و تاسيس نظامى متكى به آراى آزاد مردم و نافى خودكامگى و خشونت و زور داشتند . (1) بيانات و آثار امامقدس سره و شاگردان ايشان، همچون استاد شهيد مطهرى، مملو از شرح و تبيين و اصرار بر تحقق اين مفهوم آرمانى در چارچوب شريعت اسلام است . امروزه و با گذشتيك ربع قرن از انقلاب اسلامى، مقوله آزادى همچنان از مهمترين موضوعات مورد تامل انديشمندان و فعالان سياسى است و همچنان اين نياز احساس مىشود كه در باره اين حوزه مهم و موضوعاتى با اهميت، همچون تلازم يا تنافى دين و يا حكومت دينى با آزادى، بحثهاى فراوان صورت گيرد . در انجام اين گونه مباحث، جاى خالى انديشمند سترگى همانند علامه مطهرى به خوبى احساس مىشود ولى از آنجا كه ايشان حداقل دو


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری