• لیست فهرست خالی می باشد
/90

دانشگاه اسلامی شماره ششم، پاییز 1377 ، ص 89

____________________________

اندیشه سیاسی شهید مطهری(ره)

سید مهدی بزرگی ؛

 

مقدمه

استاد مطهری به عنوان یک فیلسوف صدرایی و فقیهی اسلام شناس که از رهبران انقلاب اسلامی بودند در میان متفکران و اندیشمندان اسلامی،جایگاه خاصی دارد.هرچند شهادت ایشان فرصت نداد تا استاد، اندیشه های سیاسی خود را به صورت منسجمی عرضه نماید ولی آثار ایشان منبعی غنی برای استنباط و استخراج مبانی اندیشهء سیاسی آن بزرگوار است.

از آنجا که هر نوع اندیشهء سیاسی و اجتماعی، بر شناختی از هستی و تحلیل از نحوهء وجود و واقعیت انسان استوار است و نظریات سیاسی استاد مبتنی بر اندیشه های فلسفی ایشان است.ابتدا باید با دیدگاه فلسفی او آشنا شد و سپس به مفاهیم و اندیشهء سیاسی از دیدگاه وی پرداخت.اما با توجه به اینکه پرداختن به دیدگاه فلسفی شهید مطهری در این مقال نمی گنجد ناچار تنها به اندیشه سیاسی ایشان پرداخته می شود. هدف این نوشتار نیز استخراج و ارائه اندیشهء سیاسی آن شهید بزرگوار است.

 

ارزش و لزوم حکومت

استاد مطهری این موضوع را از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داده و در هر زمینه،تحلیل خود را براساس مبانی اسلامی ارائه کرده اند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری