/90

دو ماهنامه رواق اندیشه، شماره 33، ص 35

_____________________________

انتظارات بشر از دین از دیدگاه شهید مطهری

 

خسروپناه، عبدالحسین؛

 

چكیده:

استاد شهید مرتضی مطهری رحمهالله ، یكی از متفكران و شخصیتهای علمی، فكری و فرهنگی جهان اسلام استكه همه توان خویش را صرف حل مشكلات اعتقادی و دینی بویژه نسل جوان نمود. بحث قلمروی دین و نیاز انسان به دین نیز از دغدغههای اساسی استاد در طول حیات فكری ایشان بود كه به صورت پراكنده، در آثار علمی خویش بدان پرداخته است. در این نوشتار، بخشهایی از این مباحث را مورد تحلیل قرار میدهیم.

استاد شهید مطهری از شخصیتهای علمی، فكری و فرهنگی جامعه و عصر ما بود كه تمام توان خود را صرف حل معضلات و مشكلات اعتقادی و دینی جوانان كرد. وی با آشنایی كامل به مبانی دینی و نیز آگاهی از آسیبشناسی فرهنگی و اجتماعی، به درمانشناسی پرداخت و به رهیافت فلسفی و روششناسی دینی و دینپژوهی اشتغال ورزید. شهید مطهری، با غیرت دینی، دفاع از حریم دین و معنویت را اصل و اساس وظیفه خود دانست و آثار، تألیفات و تحقیقات خویش را در آن راستا هدایت نمود.

تبیین نوین و سازگار با سیستم معرفت دینی از مفاهیمی همچون تقوا، دعا، امر به معروف و نهی از منكر، عدالت، صبر، زهد، ایمان، انتظار فرج، مهدویت، شهادت، جهاد، حماسه، رزاقیت الهی، توكل، اجتهاد و دیگر مفاهیم، تلاش دیگر آن عزیز به شمار میرود.

استاد در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، شبهات حقوق اسلامی زنان را پاسخ میدهد و در كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، تصویری دینی از ملیت ارائه مینماید و میان اسلام و ایران پیوند برقرار

 

دو ماهنامه رواق اندیشه، شماره 33، ص 36

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری