/90

اندیشه، سال چهاردهم،شماره پنجم، آذرودی 1387، ص 45

امامت پژوهي در آثار شهيد مطهري (قدس سره )

 

منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 73

 

 

 

 

 

چکيده

مسأله ي امامت ورهبري ، اگرچه براي هر مکتبي با اهميت است ، لکن براي انديشه وتفکر شيعي رکني بنيادين واساسي است که تبيين درست آن همه ي موجوديت شيعه را در بر مي گيرد.

رسالت اين رساله بازگويي وچينش توجهات استاد مطهري (قر سره ) به مسأله ي امامت و ولايت در تفکر شيعي است . استاد مطهري ( قدس سره )، هم به فلسفه ي امامت ، همچون مسأله اي مستقل وصرف نظر از مصاديق آن نگريسته وهم مصاديق امامت در تفکر شيعي (امامان معصوم (ع) را يک به يک مورد تأمل قرار داده است . آنچه از آثار وآراء استاد که مورد توجه و بررسي و متناسب با گنجايش اين رساله است ، نگاه به مسأله ي بنيادين امامت و ولايت


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری