/90

فصلنامه مصباح،تعلیم و تربیت اسلامی،سال سیزدهم،شماره 50،ص 103

________________________________________

 

اصول تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری (ره)

دکتر حسن ملکی( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

 

چکیده

هر یک از نظامهای تربیتی اهداف خاصی را مدنظر دارند و همة فعالیتهای خود را برای تحقق آنها مصروف میدارند. در تربیت اسلامی، هدف اساسی و غایی تربیت، الهی شدن آدمی است. برای رسیدن به این هدف، استعدادهای عالی انسان که در خلقت او قرار داده شده است باید رشد کند و فعلیت یابد. علامه شهید مرتضی مطهری که در خصوص تربیت انسان نیز دیدگاههایی دارد با الهام از مکتب تربیتی اسلام معتقد استتربیت، پرورش استعدادهای درونی و به فعلیت درآوردن آنها استبا مطالعه آثار ایشان اصول و قواعدی میتوان استنباط کرد که رعایت آنها رسیدن به اهداف تربیت اسلامی را ممکن میسازد. اصولی که در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد عبارت است از: هماهنگی با فطرت، اعتدال، جامعیت، تأمین نیازهای واقعی، تأکید بر تربیت کودکی، توازن امور ثابت و متغیر، هدایت خواهی، حکمت جویی، بهرهگیری از اراده، تلازم علم و عقل، انسانیت دوستی، جذب و دفع، پیوند تربیت با معنویت.

کلیدواژه ها: هدف غایی، تربیت، فطرت، انسان الهی، نیاز واقعی، معنویت، حکمت جویی، هدایت خواهی، اعتدال


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری