/90

فصلنامه مصباح،تعلیم و تربیت اسلامی،سال سیزدهم،شماره 50،ص 104

________________________________________

مقدمه

تعلیم و تربیت در زندگی بشر مهمترین و اساسیترین جنبه زندگی است بهگونهای که هرگونه، اعوجاج و انحراف در آن باعث انحراف در همه امور زندگی میشود. تواناییهای انسان در زندگی بروز و ظهور پیدا میکند و انسانیت انسان تحقق مییابد.

 

در اسلام به این موضوع مهم توجه بسیار شده و قواعد مناسبی برای رشد انسان تعیین گردیده است. بدیهی است «یک مکتب که درای هدفهای مشخص است و مقررات همه جانبهای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیستم سیاسیدارد، نمیتواند یکسیستم خاصآموزشی نداشته باشد. (مطهری، 1374: 16).

 

از جمله موضوعات اساسی که لازم است طرح شود این است که تربیت چیست؛ آیا تربیت مخصوص انسان است یا موجودات دیگر و یا اشیای دیگر نیز تربیت پذیرند؟ در ماهیت تربیت میتوان گفت: «تربیت با صنعت فرق دارد. با توجه به همین تفاوت، انسان میتواند جهت تربیت را بشناسد. صنعت، «ساختن» است به معنی اینکه شیء، یا اشیا را تحت نوعی پیراستن و آراستن قرار میدهند؛ میان اشیا و قوای آنها ارتباط برقرار میکنند. قطع و وصلهایی در جهت مطلوب انسان صورت میگیرد و آن گاه این شیء میشود مصنوعی از مصنوعهای انسان. فرض کنید که از گل یک حلقه انگشتر یا یک زیور دیگری میسازیم، آن را شکل میدهیم یا به قول معروف پرداخت میکنیم؛ وضع مخصوصی به آن میدهیم و میشود یک مصنوع برای ما ولی تربیت، پرورش دادن است؛ یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است (مطهری،1374: 57-56).

 

هدف غایی تربیت اسلامی، پرورش انسان مقرب الهی است که شاکله دینی در


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری