/90

فصلنامه رواق اندیشه، شماره 34،ص 27

______________________

اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید مطهری

عبدالحسین خسروپناه(1)

 

چكیده :

زندگی بشر، همواره رو به تكامل و توسعه مادی است. این پیشرفت ظاهری، در مسائل فرهنگی نیز، نقش آفرین است. صرف نظر از این كه پیشرفت مادی بشر، دیدگاههای جدیدی را برای او به ارمغان میآورد، ابزار توسعه، خود لوازم و عوارضی دارد كه باید در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد.

اندیشمندان اسلامی معتقدند دین اسلام از پویایی و تحرك، برخوردار است و برای مسائل جدید نیز نسخه پیچیده است.

نویسنده این نوشتار، بحث یاد شده را از منظر استاد شهید مطهری، بررسی كرده است.

1ـ طرح مسأله و جایگاه علمی آن

در ابتدا به طرح مسأله كه خود نیمی از جواب را تشكیل میدهد، میپردازیم. این پرسش در واقع یك پارادوكسی است كه به این صورت مطرح میشود: ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی و حیات بشری معرفی میكنیم و دو عنصر جاودانگی و خاتمیّت دین كه از ویژگیهای آن شمرده میشود، به ثبات و نامتغیر بودن آن حكم میكند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیّر و سیلان میباشد. تلفیق بین این دو گزاره چگونه امكان دارد؛ به بیان دیگر با تحول دائمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه میتواند جوابگوی مسائل پیچیده و دائما متحول، آن هم مباحث مهمّی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. آیا ضوابط و مقررات 1400 سال پیش قادر به رویارویی با این مسائل هستند؟

قبل از ذكر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، یادآوری نكته مهمی ضروری مینماید كه این


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری