/90

قبسات،سال نهم،زمستان 1382 و بهار 1383،ص 253

_____________________________

استاد مطهری و نقد اندیشههای جامعهشناختی

علی باقی نصر آبادی(عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم و مدرس دانشگاه)

 

چکیده

نویسنده با فحص در آثار گوناگون استاد مطهری، درصدد ارائه و نتیجهگیری مباحث انتقادی وی بر نظریات جامعهشناسان است. با توجّه بهاینکه در علم جامعهشناسی، دانشمندان غربی نظریههای جدیدی را ارائه کردهاند و با توجّه به سیطره علمی غربیان، آن نظریات، اصول مسلّمانگاشته میشده، استاد شهید با جسارت و توان علمی کمنظیر خود بر آنها نقدهای اصولی وارد کرد و در جایگاه متفکّر مسلمان، آنها را بهچالش کشاند. جمعآوری و دستهبندی نقدهای استاد مطهری بر آن نظریات وجه همّت این مقاله است.

 

واژگان کلیدی: نقد، اندیشه، جامعه، جامعه شناختی، ماهیت، ترکیب، زندگی اجتماعی، اصالت فرد، اصالت جمع، تکامل اجتماعی.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری