• لیست فهرست خالی می باشد
/90

کتاب نقد/سال دوم/شماره پنجم و ششم، ص 220

___________________________

استاد مطهری و نسبیّت معرفت دینی

 

علی دژاکام

 

در مغرب زمین و به تبع آن در محافل مطبوعاتی و دانشگاهی برخی کشورهای اسلامی ادعا شده است که کلیه معارف با یکدیگر مرتبط بوده و این ارتباط به گونه ای است که هر تغییر و تحولی در هر شاخه از علوم، شاخه های دیگر معرفتی را لزوما تحت تأثیر قرار می دهد و معرفت دینی نیز مصرف کنند تمام 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری