/90

مربیان ، سال چهارم ، شماره 11 ، ص 81

_______________________

«استاد مطهری الگوی موفق در عرصه علم و عمل»              

نویسنده: علی باقی نصرآبادی عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

مقدمه

استاد شهید مرتضی مطهری به حق یکی از موفق ترین و پیشروترین متفکران اسلامی در عصر حاضر است که در گستردگی فکری، درک زمانی، شناخت مسائل فکری، توجه به واقعیت ها و آشنایی با مبانی دینی، سرآمد هم عصران خویش بود. او عمر پر برکت خود را در راه شناخت عمیق اسلام و شناساندن ابعاد گوناگون این مکتب حیات بخش و کارآمد، به شیفتگان معارف ناب اسلامی و مبارزه سرسختانه با کجروی ها صرف نمود. بدین علت حق عظیمی بر مسلمانان، بویژه نسل جوان دارد و به حقیقت الگو و معلمی وارسته و موفق برای نسل جستجوگر عصر ماست. این مقاله در صدد است با بررسی اجمالی در مشی زندگی علمی این متفکر شهید که نقش اساسی در ایجاد تحولات عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ما داشت، مربیان عزیز را با زوایای نهفته و مختلف زندگی و اندیشههای سرنوشت ساز او بیشتر آشنا سازد. بدیهی است آشنایی با دلایل موفقیت مردان بزرگ و مربیان الهی، در نحوه زندگی و تحصیل و تدریس پیروان مسیر آنان، بی تأثیر نیست.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری