/90

فصلنامه كوثر، شماره 20، ص 82

__________________

استاد شهید مطهری پرچمدار احیای شخصیت زن مسلمان

تشكر، احمد

   مقدمه:             

در طول تاریخ درخشان اسلام عالمان و اندیشمندان بزرگواری ظهور كرده اند كه در راستای تفكّر ناب پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله (صلَّی الله علیه و آله و سلم) حركت كرده و به دفاع از مقام و منزلت زن مسلمان پرداخته و شخصیت عالی زن را از پس غبار كج فكری، بدعت و دروغ ها به شایستگی به منصه ی ظهور رسانده اند، تا زن مسلمان بداند اسوه های راست قامتی همچون خدیجه و فاطمه (سلام الله علیها) را دارد و در آن صراط مستقیم هدایت گام بردارد...

یكی از شخصیت های معاصر، كه پرچمدار نهضت بازگرداندن شخصیت انسانی زن مسلمان به او بوده و با تألیف كتب، مقالات و


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری