/90

قبسات ، سال نهم ، زمستان 1382 و بهار 1383،ص 331

______________________________

استاد شهيد مرتضي مطهري، رموز توفيق و ماندگاري

فيروزه كرمي(1)

 

چكيده

تدبّر در حالات شهيد، مرتضي مطهري اين تبيينگر اسلام ناب محمدي(ص) در عصر حاضر، تلاشي براي تقويت روحي مريدان پاكباختة اين شهيد، شناسايي رموز توفيق آن عالم فرزانه، فرصتي براي درس آموزي و سرمشقي براي سالكان راه حقيقت و توفيقي براي اين بندة ناچيز است. از جمله ويژگيهاي بارز آن شهيد عبارتند از:

تهجد و تقوا، اخلاص، هوش و استعدادهاي خدادادي، تعمّق و تدقيق در امور، جامعيت علمي، حسن سلوك، تواضع و محبّت به بندگان خدا، روحية خدمت به مردم و جامعه و ... .

اهمّ يافتههاي تحقيق دربارة رموز توفيق آن استاد فرزانه بدين قرارند:

نظم و انضباط، سادهگويي و ساده نگاري، شناخت زمان و پيشبيني حوادث، حريت و صلابت، استقامت در برابر ناملايمات، جامعيت انديشه، ژرف نگري و بصيرت در برخورد با جريانات فكري و سياسي، انصاف و جوانمردي در برخورد با مخالفان و منحرفان و ... .

اميد است اين نوشته، چراغي فراروي طلاب و دانشجويان جوان براي ترسيم آيندهاي درخشان به منظور حضور مؤثّرتر در صحنههاي فكري و خدمت رساني به امّت شهيد پرور ايران اسلامي و پايه گذاري دوبارة تمدّن اسلامي باشد.

واژگان کليدي: استاد مطهري، رموز توفيق، ويژگيهاي بارز، زندگينامه، اسوه.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری