/90

 

حکومت اسلامی،سال نهم،شماره اول،ص 99

_________________________

ارزش عدالت، تأملی در نظريه عدالت علامه طباطبايی و نقد استاد مطهری بر آن

محمّد فارابی(1)

مقدمه

استاد مطهري، شاگرد برجسته علامه طباطبايي و از پرورشيافتگان مكتب اوست. استفاده استاد شهيد از محضر علاّمه، محدود به چند سال حضور در جلسات درسي نبود، بلكه وي تا پايان عمر پيوسته از آن فيلسوف و مفسّر عاليقدر بهره ميگرفت و در سراسر آثارش، جلوههاي فكري علاّمه را ميتوان ديد. مطهري چندان به استاد خويش عشق و ارادت ميورزيد كه با جمله «روحي له الفداء» از وي تكريم ميكرد و رسم ادب را چندان ميديد كه در تأليفات خود، قلم به نقد مستقيم نظريات حضرت علاّمه نيالايد. هر چند با نبوغ و استقلال فكريِ استاد، بروز هر گونه اختلاف نظريه علمي، طبيعي مينمايد.

يكي از مسائلي كه آن دو متفكر فرزانه، به آراي متفاوتي در آن رسيدهاند، موضوع «عدالت» است كه در اين مقاله به آن پرداختهايم. بيشك بررسي و مقايسه اين آرا، در تبيين و تحليل عالمانه اين مسأله مهمِ انساني ـ اسلامي، نقش بسزايي دارد و دستمايه ارزشمندي در اختيار پژوهشگران قرار ميدهد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری