/90

طلوع،سال هفتم،شماره 25،بهار 1387،ص 15

________________________________

 

احیای دینی از دیدگاه استاد شهید مطهری(ره) و اقبال لاهوری

ولیالله عباسی (1)

 

چکیده

 

به نظر بسیاری از محققان و صاحبنظران، استاد شهید مطهری(ره) و اقبال لاهوری از مهمترین احیاگران و مصلحان دوره معاصرند. بر همین اساس، نگارنده کوشیده است تا توصیفی دقیق از احیاگری استاد مطهری و اصول و مؤلفههای آن ارائه نماید. در این عرصه، ابتدا اهمیت و ضرورت احیاگری و پیشینه آن عرضه شده است. پس از آن، حرکت احیاگری اقبال ـ به عنوان کسی که احیاگری وی مورد عنایت و توجه استاد مطهری بوده است ـ تبیین و در ادامه ارزیابی استاد مطهری از احیاگری اقبال طرح شده است.

 

واژههای کلیدی: احیاگری دینی، روشنفکری، کلام جدید، اجتهاد، استاد مطهری(ره)، اقبال لاهوری.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری