/90

فقه شماره، شماره سی نهم، ص196

 

اجتهاد فرا رشتهاي، راز اصلي موفقيت شهيد مطهري

علی اکبر کلانتری

در تاريخ روحانيت شيعه، به انديشمنداني برمي خوريم كه با سيره علمي و عملي خود، منشأ جنبش هاي بزرگ و تحولات ژرف علمي و فرهنگي در عرصه جهان اسلام شده اند و نقش آنان، در حفظ و تداوم مباني اصيل ديني و بالندگي فرهنگ اسلامي برجسته تر از ديگر عالمان بوده است.

مي توان از اين شمار نام برد از: شيخ الطائفه، محمد بن حسن طوسي درگذشته دور و صدرالمتألهين شيرازي درگذشته نزديك و علامه طباطبايي و شهيد آيت الله مطهري در دوران معاصر. بي گمان، پركاري، انضباط، عبادت، تقوي و فضايلي از اين قبيل، در دست يابي اين دانشوران به اهداف بزرگ علمي و فرهنگي نقش بسزايي داشته است، ولي بايد راز اصلي موفقيت آنان را در امر ديگري جست وجو كرد؛ زيرا صفات و كمالات ياد شده، در ديگر عالمان نيز، با اختلاف درجات، يافت مي شود. فايده دست يابي و شناخت اين راز آن است كه بدين وسيله، راهي روشن و اطمينان بخش، فراروي طلاب نهيم و دانش پژوهان دردآشنا، جهت شكوفا نمودن فكر و بارور ساختن استعدادهايشان


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری