/90

رواق اندیشه، شماره 29، ص 59

______________________________

 

ابهامزدایی از شهید مطهری در عرصه مبارزات انقلابی

مرتضی شیرودی (1)

 

چکیده:

مقاله حاضر میکوشد، به شبههای که برخی درباره غیرمبارز و غیرانقلابی بودن شهید مطهری مطرح کرده و میکنند، پاسخ دهد. البته آیت­الله مشکینی به آن پاسخ کوتاه و کلی داده اند، ولی ما بر آنیم پاسخی مفصلتر بر پایه خاطراتی که از مبارزان برجای مانده است، ارائه دهیم. آیت الله مشکینی در این باره گفته اند: یکی از اشکالاتی که بعضیها می گیرند، این است که می گویند ایشان (شهید مطهری) در مبارزات شرکت نکردند، در صورتی که ایشان از همان اول با آیت الله خمینی هماهنگ و هم صدا بودند و روابطشان با ایشان برقرار بود و کارهای سری می کردند. وقتی که امام در نجف بودند، با ایشان روابط داشتند. وقتی هم که امام در پاریس بودند، ایشان به دیدن آیت الله خمینی می رفتند. در پانزده خرداد 42 وقتی آیت الله خمینی را بازداشت کردند، ایشان هم از کسانی بودند که بازداشت شدند. (2)

 

درآمد

واعظزاده خراسانی، مبارزات عقیدتی و سیاسی شهید مطهری را در سه محور: جبهه سیاسی و مبارزه با رژیم، جبهه مبارزه با طرفداران اسلام سنتی، جبهه مبارزه با همرزمان خام، خلاصه کرده است. ولی به نظر می آید، گستره تاثیر شهید مطهری بر پیدایش انقلاب اسلامی، بسیار گسترده تر از این موارد است. با مروری بر بعضی از خاطرات همرزمان آن شهید بزرگوار، در محورهای زیر می توان به عمق تاثیر وی بر وقوع انقلاب اسلامی پی برد: مطهری و رهبری نهضت امام خمینی رحمه الله،


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری