/90

کلیات علوم اسلامی، ج 3، (اصول فقه، فقه)، ص11

درس اول: مقدمه

موضوع بحث ما در این بخش کلیاتی درباره «علم اصول» است. فقه و اصول دو علم به هم وابسته میباشند. وابستگی آنها به یکدیگر- چنانکه بعداً روشن خواهد شد- نظیر وابستگی فلسفه و منطق است. علم اصول به منزله مقدمهای برای «علم فقه» است و لهذا آن را «اصول فقه» یعنی «پایهها» و «ریشهها» ی فقه مینامند.

نخست لازم است تعریف مختصری از این دو علم به دست دهیم.

«فقه» در لغت به معنی فهم است اما فهم عمیق. اطلاعات ما درباره امور و جریانهای جهان دوگونه است. گاهی اطلاعات ما سطحی است و گاهی عمیق است.

از امور اقتصادی مثال میآوریم. ما دائماً مشاهده میکنیم که کالایی در سالهای پیش موجود نبود اکنون به بازار آمده است و


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری