• یادداشت‏های استاد مطهری، ج ‏11
/90

یادداشتهای استاد مطهری، ج 11، ص: 3

[جلد یازدهم]

مقدمه ..... 13

انقلاب حقیقی انقلاب حقیقی ..... 17

توبه: آیات و روایاتی که آخرین مهلت توبه را تعیین میکند ..... 19

آیا وقت توبه تا کی است؟ ..... 21

توبه ..... 23

توبه- تأثیر گناه در سلب توفیق تهجد ..... 23

تأخیر توبه و محقّرات ذنوب ..... 24

داستانهایی از توبهها ..... 24

توبه- اثر گناه در بلایا و زوال نعم ..... 25

توبه- محقّرات ذنوب ..... 26

توبه- تأثیر گناه در عقیده ..... 27

توبه و استغفار رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله ..... 27

توبه و آثار گناه ..... 29

تأثیر گناه بر قلب، تأثیر توبه در رفع اثر گناه ..... 30

توبه و آثار گناه ..... 32

توبه در نهج البلاغه ..... 35

آیات مربوط به توبه ..... 37

توبههای کاذب و توبههای صادق ..... 40

منشأ روحی و نفسانی توبه (1) ..... 41

منشأ روحی و نفسانی توبه (2) ..... 43


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری