/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 25، ص: 25

«الغدیر» و وحدت اسلامی [ (شش مقاله)]

کتاب شریف الغدیر موجی عظیم در جهان اسلام پدید آورده است. اندیشمندان اسلامی از زوایا و جوانب مختلف: ادبی، تاریخی، کلامی، حدیثی، تفسیری، اجتماعی بدان نظر افکندهاند. آنچه از زاویه اجتماعی میتوان بدان نظر افکند، «وحدت اسلامی» است.

مصلحان و دانشمندان روشنفکر اسلامی عصر ما، اتحاد و همبستگی ملل و فرق اسلامی را، خصوصاً در اوضاع و احوال کنونی که دشمن از همه جوانب بدانها هجوم آورده و پیوسته با وسایل مختلف در پی توسعه خلافات کهن و اختراع خلافات نوین است، از ضروریترین نیازهای اسلامی میدانند. اساساً چنانکه میدانیم وحدت اسلامی و اخوّت اسلامی سخت مورد عنایت و اهتمام شارع مقدس اسلام بوده و از اهمّ مقاصد اسلام است. قرآن و سنت و تاریخ اسلام گواه آن میباشد.

از این رو برای برخی این پرسش پیش آمده که آیا تألیف و نشر کتابی مانند الغدیر- که به هر حال موضوع بحث آن کهنترین مسئله خلافی مسلمین است- مانعی در راه هدف مقدس و ایدهآل عالی «وحدت اسلامی» ایجاد نمیکند؟

ما لازم میدانیم مقدمتاً اصل مطلب را (یعنی مفهوم و حدود وحدت اسلامی) را روشن کنیم، سپس نقش کتاب شریف الغدیر و مؤلف جلیلالقدرش علامه امینی رضواناللَّه علیه را توضیح دهیم.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری