/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص: 20

جلد بیست و چهار

مقدمه

باسمه تعالی

خدا را شاکریم که جلد بیست و چهارم «مجموعه آثار استاد شهید مطهری» که جلد اول از بخش اجتماعی سیاسی این مجموعه را تشکیل میدهد منتشر میگردد. این مجلد مشتمل بر هفت بخش است: نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، آینده انقلاب اسلامی ایران، قیام و انقلاب مهدی علیهالسلام از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید، مشکل اساسی در سازمان روحانیت، رهبری نسل جوان، روابط بینالملل اسلامی.

بخش اول یعنی کتاب نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر در شمار آخرین آثار قلمی شهید آیتاللَّه مطهری است و چاپ اول آن در سال 1357 مقارن با فاجعه جمعه سیاه 17 شهریور منتشر شده است که خطرات جدی از سوی رژیم فاسد پهلوی برای آن متفکر شهید داشت. مطالب این بخش- چنان که در ابتدای آن ذکر شده است- بنا بود در یک اجتماع بزرگ مردمی در شب نیمه شعبان 1398 هجری قمری (1357 هجری شمسی) در زمانی که اولین شعلههای انقلاب اسلامی افروخته میشد، به صورت یک خطابه ایراد شود ولی به علت ممانعت پلیس، آن اجتماع برقرار نشد و آن خطابه ایراد نگردید و البته تظاهرات و جنگ و گریزی با پلیس توسط جوانان مسلمان انقلابی انجام پذیرفت. بعداً استاد شهید مطالب آن خطابه ایراد نشده را به رشته تحریر درآوردند و به صورت کتاب منتشر کردند که تأثیر بسزایی در روشنتر شدن خط سیر نهضت اسلامی ایران در جریان این نهضت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است.

بخش دوم این مجلد را کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تشکیل میدهد که مجموعهای است از سخنرانیها و مصاحبههای آن متفکر شهید درباره انقلاب اسلامی ایران که بخش اعظم آن در فاصله چند ماه قبل از پیروزی انقلاب تا هشتاد روز بعد از پیروزی (زمان شهادت استاد) ایراد شده است. در این بخش مسائل مورد نیاز انقلاب- همچنان که روش آن شهید بود- پیشاپیش مورد بررسی و تحقیق عالمانه قرار گرفته است و با توجه به گرفتاریها و مشاغل فراوان آن شهید در آن ایام، مانند مأموریت تشکیل شورای انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی (ره) و اداره این شورا، ریاست کمیته استقبال از امام (ره) و حضور در کنار امام خمینی به عنوان نزدیکترین و مورد اعتماد ترین فرد به ایشان از زمان ورود آن رهبر فرزانه به ایران تا زمان شهادت استاد، با توجه به چنین مشاغلی در آن ایام، سخنرانیها و مصاحبههای عمیق علمی آن شهید در این بخش از این مجموعه را باید از شاهکارهای ایشان به شمار آورد. تاریخ و مناسبت این سخنرانیها و مصاحبهها در ابتدای هر یک ذکر


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری