/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 23، ص: 9

[جلد بیست و سوم]

[آشنائی با علوم اسلامی]

مقدمه

بسمه تعالی.

جلد 23 مجموعه آثار استاد شهید آیت اللَّه مطهری (و جلد دوم از بخش اخلاق و عرفان این مجموعه) مشتمل بر پنج بخش است که بیشتر آنها جنبه عرفانی دارند.

بخش اول، «عرفان» نام دارد که قسمتی از مجموعه کلیات علوم اسلامی است و در اصل، جزوه درسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده و بعد از شهادت استاد به چاپ رسیده است.

بخش دوم را کتاب انسان کامل تشکیل میدهد که مجموع سیزده جلسه سخنرانی آن متفکر شهید است که در سال 1353 هجری شمسی و در ماه مبارک رمضان در مسجد جاوید تهران و مکانهای دیگر ایراد شده و بعد از شهادت استاد توسط «شورای نظارت» تنظیم و چاپ شده است. در این کتاب، انسان کامل از نظر مکاتب مختلف از جمله مکتب عرفان مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش سوم، عرفان حافظ است که مشتمل بر پنج جلسه کنفرانس استاد مطهری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در حدود سال 1350 هجری شمسی میباشد و پس از شهادت استاد تنظیم و چاپ شده است. این کتاب بُعد عرفانی شخصیت آن فرزانه شهید را تا حد زیادی نمایان میسازد.

بخش چهارم شامل کتاب آزادی معنوی است که از پانزده سخنرانی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری