/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 22، ص: 9

[جلد بیست و دوم]

مقدمة

بسمه تعالی.

کتاب حاضر جلد بیست و دوم- و جلد اول از بخش اخلاق و عرفان- مجموعه آثار استاد شهید مطهری و مشتمل بر چهار بخش است. بخش اول، حکمت عملی نام دارد و قسمتی از مباحث استاد در کتاب کلیات علوم اسلامی است که در اصل، جزوات درسی ایشان به قلم خودشان در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده و بعد از شهادت استاد توسط «شورای نظارت» به چاپ رسید.

بخش دوم حکمتها و اندرزها نام دارد که مجموعهای است مشتمل بر مقالاتی کوتاه از شهید آیت اللَّه مطهری در سالهای 1339 تا 1341 هجری شمسی برای یک برنامه عمومی آشنایی با فرهنگ اسلامی که به صورت گفتار و خطابه ایراد میشد. عنوان «حکمتها و اندرزها» از «شورای نظارت» است.

مطالعه این بخش در آشنایی با راه و رسم صحیح زندگی و درک درست از مفاهیم اسلامی و نیز تهذیب و پالایش نفس تأثیر خواهد داشت و برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست.

فلسفه اخلاق بخش سوم این مجلد از مجموعه آثار استاد را تشکیل میدهد و مشتمل بر سیزده سخنرانی است که در دو قسمت تنظیم شده است.

قسمت اول که بخش اعظم این مبحث را تشکیل میدهد بحثهای مسجد ارک تهران است که طی ده جلسه در سال 1351 هجری شمسی مقارن با ماه محرم ایراد شده است. در این مبحث علاوه بر فلسفه اخلاق، درباره اخلاق اسلامی نیز بحث شده است. در قسمت دوم سه سخنرانی استاد قرار گرفته که در زمانها و مکانهای مختلف انجام شدهاند. سخنرانی اول (معیار فعل اخلاقی) در اواخر حیات استاد و در جمع طلاب علوم دینی در قم ایراد شده است. در سخنرانی دوم درباره اخلاق کمونیستی و مکتب اخلاقی راسل بحث شده. تاریخ دقیق آن مشخص نیست ولی آنچه مسلّم است مربوط به اواخر حیات مبارک آن متفکر شهید است. و سخنرانی سوم (مسئله خودی در اخلاق) در حدود سال 1339 هجری شمسی در دانشسرای عالی تهران ایراد شده است. نوار این سخنرانی در دست نیست و تنظیم آن روی متنی که در همان زمان از نوار


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری