/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 20، ص: 9

[جلد بیستم]

مقدمه

بسمه تعالی.

خدا را سپاس میگوییم که توفیق انتشار جلد بیستم «مجموعه آثار» استاد شهید مطهری را به ما ارزانی داشت و انتظار علاقه مندان و مشتاقان بسر رسید.

این مجلد از «مجموعه آثار» جلد دوم از بخش فقه و حقوق را تشکیل میدهد و مشتمل بر فصلهایی است.

فصل اول را جلد سوم کتاب کلیات علوم اسلامی تشکیل میدهد که دارای دو بخش «اصول فقه» و «فقه» میباشد و در اصل بخشی از جزوههای درسی آن متفکر شهید در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده است که بعد از شهادت ایشان به چاپ رسیده است.

فصل دوم، مقالهای است تحت عنوان «الهامی از شیخ الطائفه». این مقاله، تدوین و تفصیل یافته سخنرانی استاد است در کنگره هزاره شیخ طوسی که از تاریخ 28 اسفند 1348 تا 3 فروردین 1349 در دانشگاه مشهد برگزار شد و در زمان حیات ایشان در کتاب هزاره شیخ طوسی که مجموع کنفرانسهای ایراد شده در آن کنگره است به چاپ رسید.

فصل سوم مقالهای است با عنوان «مزایا و خدمات مرحوم آیت اللَّه بروجردی» که در سال 1340 پس از فوت آن مرحوم توسط استاد شهید نگارش یافته و در کتاب مرجعیت و روحانیت- که مجموعه مقالاتی است از چند نویسنده- منتشر شد.

فصل چهارم را یک سخنرانی استاد تحت عنوان «اصل اجتهاد در اسلام» تشکیل میدهد که در کتاب ده گفتار در زمان حیات آن عزیز به چاپ رسید.

این سخنرانی در اول اردیبهشت سال 1340، سه هفته بعد از فوت مرحوم آیت اللَّه بروجردی ایراد شده است.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری