/90

                                      مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 19، ص: 9

[جلد نوزدهم]

بسمه تعالی.

کتاب حاضر جلد نوزدهم- و جلد اول از بخش «فقه و حقوق»- مجموعه آثار استاد شهید آیة اللَّه مطهری را تشکیل میدهد و مشتمل است بر کتابهای نظام حقوق زن در اسلام، مسأله حجاب، پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسأله حجاب و اخلاق جنسی. بنابراین همه مطالب کتاب در اطراف حقوق و مسائل مربوط به زن میباشد و از این جهت دارای امتیاز میباشد. درواقع آثار قلمی استاد شهید درباره مسأله زن در این مجلد از «مجموعه آثار» گرد آمده است، گرچه در این موضوع، سخنرانیهایی نیز از آن متفکر شهید باقی است و به فضل خدا در مجلدات بعدی قرار خواهد گرفت.

توضیحات لازم درباره دو کتاب نظام حقوق زن در اسلام و مسأله حجاب در مقدمههای آنها داده شده است. مطلب اضافه این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استاد شهید شروع به نگارش مقدمه جدیدی برای کتاب مسأله حجاب باتوجه به فضای جدید حاکم بر کشور و دنیای اسلام نمودند. این مقدمه به اتمام نرسید و استاد به شهادت رسیدند. ما در «مجموعه آثار» این مقدمه را- هرچند ناقص- در ابتدای این کتاب قرار دادیم.

نکته مهم درباره این دو کتاب، تأثیر شگرفی است که بر جوّ فاسد و مسموم قبل از انقلاب اسلامی در کشور داشته است از نظر تضعیف آن جوّ و خنثی کردن سیاستهای استعماری رژیم شاهنشاهی درخصوص ترویج روابط آزاد زن و مرد و فاسدکردن جامعه خصوصاً جوانان و سست نمودن بنیاد خانواده در کشور؛ و البته بعد از انقلاب اسلامی نیز در آشنا ساختن افکار با منطق اسلام در این مسائل و خنثی کردن تبلیغات گذشته تأثیر بسزا داشته است و همچنان خواهد داشت،


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری