• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏15
/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 15، ص: 28

مقدّمه

بسمه تعالی

کتاب حاضر جلد پانزدهم- و جلد دوم از بخش تاریخ- مجموعه آثار استاد شهید مطهری است که نسبت به مجلدات دیگر با تأخیر از چاپ خارج میشود. علت این تأخیر، آماده نبودن جلد چهارم فلسفه تاریخ بوده است که به فضل خدا اخیراً از چاپ خارج شد.

این کتاب، تنظیم شده بیش از شصت جلسه درس فلسفه تاریخ است که در سالهای 1356 و 1357، تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در منزل استاد شهید با حضور تنی چند از شاگردان و علاقه مندان ایشان تشکیل میشده است.

در آن دوره مسائل فلسفه تاریخ در میان اهل فکر و دانشجویان و روشنفکران به شدت مطرح بود و عدهای نیز گرایش مارکسیستی پیدا کرده بودند و جامعه و تاریخ را به شکل ماتریالیستی و مارکسیستی تحلیل میکردند. استاد مطهری این درس را تشکیل دادند و در ابتدا برخی متون مارکسیستی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت و در هر جلسه یکی از حضار مبحثی را به صورت کنفرانس عرضه میکرد و استاد اظهار نظر نموده و مطالب لازم را بیان میفرمودند. پس از آن، فلسفه تاریخ در قرآن مورد تحقیق واقع شده است. البته «فلسفه تاریخ» موضوعی است که در همه دورهها مورد توجه محققان است.

طبیعی است که تنظیم این درسها که گاهی به صورت گفت وگو و سؤال و جواب میان استاد و شاگرد در میآید و ارائه آن به صورت کتاب، خصوصاً با حساسیت تنظیم کننده و ویراستار نسبت به حفظ امانت، خالی از دشواری نبوده است و در اینجا


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری