• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏14
/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 14، ص: 7

[جلد چهاردهم]

مقدّمه

بسمه تعالی.

خدمات متقابل اسلام و ایران از آثار ابتکاری و از شاهکارهای متفکر بزرگ جهان اسلام استاد شهید آیة اللَّه مطهری است که در خنثی کردن نقشههای رژیم شاهنشاهی برای اسلام زدایی از ایران و بازگرداندن ایران اسلامی به ایران قبل از اسلام و ترویج ناسیونالیسم ایرانی، تأثیر بسزایی داشته است و بهطور کلی این کتاب رابطه میان اسلام و ایران را که همواره از سوی برخی روشنفکران مورد سوء فهم و برداشتهای غلط و از سوی برخی که ابزار دست استعمار بودهاند مورد تهاجم بوده است، بهطور تحسین برانگیزی تبیین و نیات شوم استعمار را بیثمر کرده است. تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد، چاپ این کتاب در آن زمان، از سوی رژیم شاه با مانع مواجه شد و پس از تهدید استاد شهید که روحانیت این مسأله را بر روی منابر برای ملت مطرح خواهد کرد، مجبور به عقب نشینی شدند.

این کتاب به تنهایی جلد اول از بخش «تاریخ» و جلد چهاردهم مجموعه آثار آن متفکر شهید را تشکیل میدهد. مطالعه این کتاب- به


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری