/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 13، ص: 9

[جلد سیزدهم]

مقدّمه

باسمه تعالی

کتاب حاضر جلد سیزدهم- و جلد نهم و آخرین جلد از بخش فلسفه- «مجموعه آثار» استاد شهید آیة اللّه مطهری است که شامل سه بخش است: «مقالات فلسفی»، «مسأله شناخت» و «نقدی بر مارکسیسم».

نظر به اینکه این موضوعات، متفرق بودند و هر یک به تنهایی نیز یک مجلد از مجموعه آثار را تشکیل نمیدادند، لذا به صورت آخرین مجلد از بخش فلسفه «مجموعه آثار» منتشر میشوند.

در بخش اول، غیر از مقالات «اصالت روح»، «قرآن و مسأله حیات»، «توحید و تکامل» و «پرسشهای فلسفی ابو ریحان از بو علی» بقیه مقالات پس از شهادت استاد منتشر شده و از مقالات اخیر مقاله «اصل تضاد در فلسفه اسلامی» ترکیبی است از چند سخنرانی و یک مقاله استاد در این زمینه که البته به رؤیت ایشان رسیده بود و اصلاحات و اضافاتی بر آن معمول داشته بودند و پس از شهادت استاد، با یک بازبینی که توسط برخی شاگردان ایشان انجام شد به چاپ رسید؛ و سایر مقالات نوشتههایی نسبتا مدوّن از استاد بوده که پس از شهادت ایشان از میان یادداشتهایشان انتخاب و چاپ شده است. البته همه مقالات این بخش، فلسفی محض نیست، برخی از آنها جنبههای دیگر نیز دارد.

بخش دوم، مجموعه ده سخنرانی استاد شهید درباره «مسأله شناخت» است که


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری