/90

 

مجـموعه آثار اسـتاد شهيد مطـهری، جلد 12، ص 39

 

در اثبات وجود زمان و بیان ماهیت آن

 

 

جلسه چهل و نهـم

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل  30

فی اثبات حقیقة الزمان و أنه بهویته الاتصالیة الکمیة مقدار الحرکات

و بما یعرض له من الانقسام الوهمی عددها[1]

یکی از مباحث مهمی که در مباحث حرکت مطرح میشود مبحث زمان است. در باب زمان مسائل زیادی هست و در درجه اول دو مسأله است. یکی اینکه آیا چیزی به نام زمان وجود دارد یا نه؟ قدر مسلّم این است که یک چیزی را همه به نام «زمان» میشناسیم، آنوقت سخن در این است که آیا آن چیزی که همه از آن یک تصور اجمالی داریم و حتی در محاورات عمومی و عرفی خود به کار میبریم وجود عینی دارد یا وجود وهمی و ذهنی، یعنی چیزی است که فقط در ظرف ذهن وجود دارد؟ پس یک مبحث، بحث در این است که آیا زمان در خارج وجود دارد یا وجود ندارد. بحث دوم این است که ماهیت و حقیقت زمان چیست؟ اگر بخواهیم زمان را تعریف کنیم چگونه باید تعریف کنیم؟ پس یک بحث در واقع درباره هلیت بسیطه

 

 


 


[1] . الاسفار الاربعه، ج 3، م 7، ف 30، ص 115.

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری