• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 10
/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 10، ص: 23

(1) تعلق جعل به وجود

لِلرَّبْطِ وَالنَّفْسِی الْوُجودُ اذْ قُسِم

 

فَالْجَعْلُ لِلتَّأْلیفِ وَالْبَسیطِ عَم

 

 

 

 

فی عَرَضی قَدْ بَدا مُفارِقا

 

لاغَیرَ بِالْجَعْلِ الْمُؤَلَّفِ انْطِقا

 

 

 

 

فی کوْنِ ماهِیةٍ أوْ وُجودٍ أوْ

 

صَیرورَةٍ مَجْعولًا اقْوالًا رَوَوْا

 

 

 

 

تاریخچه بحث جعل

این بحث به نام بحث «جعل» معروف شده است. این هم باز از بحثهایی است که بعد از بوعلی مطرح شده است؛ تا زمان بوعلی این بحث مطرح نبوده است. در زمان شیخ اشراق هم مسألهای به نام مسأله جعل مطرح نبوده است ولی در لابلای کلمات شیخ اشراق و بعضی افراد دیگر حرفهایی آمده است که سبب شده است بحث جدید و تازهای به نام بحث جعل مطرح شود. این بحث را به یک اعتبار میتوانیم از مباحث «وجود و عدم» بدانیم- کمااینکه در این کتاب «1» چنین کاری شده است و اغلب هم همین کار را میکنند- و به یک اعتبار دیگر میتوانیم از مباحث «علت و معلول» بدانیم.

______________________________
(1). [کتاب شرح منظومه حکیم سبزواری.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری