• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 9
/90

مجموعه آثار شهید مطهری، جلد 9، ص29

امور عامّه

در مقصد اول درباره اموری بحث میشود که آنها را «امور عامّه» میگویند.

در آغاز، بحثهایی دارند راجع به تعریف امور عامّه که خیلی مهم نیست که روی آن بحث بشود و در کتابهایی مثل مواقف درباره آن بحث میشود.

تعریف مختصر امور عامّه این است که امور عامّه عبارت از اموری است که به هیچ نوع خاص از موجودات اختصاص ندارد؛ اگر نسبت است، اگر رابطه است، اگر محمول است، هر چه میخواهد باشد، در همه اشیاء سریان دارد؛ یعنی موجود از آن جهت که موجود است دارای این امور است.

ارتباط امور عامّه با مقولات کانت و هگل

این امور عامه که اینها میگویند، با بیشتر مقولات کانت قابل تطبیق است.

کانت در مقولات خودش امور حسی را از امور غیر حسی جدا میکند و عقیده دارد که اینها (یعنی مقولات غیر حسی) را ذهن از ناحیه خودش دارد. قسمت زیادی از این امور عامه همان چیزهایی است که کانت هم رسیده است به اینجا که اینها امور محسوس نیستند، و نیز هگل- که او هم در این جهت از کانت پیروی کرده است- آنها را «مقولات غیر حسی» مینامد؛ مثلا خود هستی و نیستی، ضرورت و امکان و امتناع،


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری