/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 8، ص: 25

[جلد هشتم]

مقاله هشتم در شناخت مبدأ اول برای همه وجود و شناخت صفات او

فصل اول تناهی علل فاعلی و علل قابلی

مقدمه

معلوم و واضح است که «معرفة المبدأ الاوّل للوجود کلّه و معرفة صفاته» یعنی شناخت مبدأ اصلی وجود (یعنی واجبالوجود، خدا) و صفات او.

در جلسه مختصری که در هفته پیش بود «1» گفتیم که در میان متأخران از شیخ این قسمت را «الهیات بالمعنیالاخص» اصطلاح کردهاند. ما در کلمات شیخ با این اصطلاح تاکنون برخورد نکردهایم. متأخرین تمام فلسفه اولی را «الهیات بالمعنیالاعم» میگویند و این قسمتش را که جزئی از الهیات بالمعنیالاعم است «الهیات بالمعنیالاخص» مینامند. ظاهراً این اصطلاح از متأخرین است. در کلمات شیخ دیده نشده تا چه رسد به کلمات متقدمتر از شیخ مثل فارابی و امثال او.

اینکه این اصطلاح از چه موقع رایج شده، دقیق نمیدانیم، ولی همینقدر میدانیم که این اصطلاح در آن زمانها رایج نبوده است.

مقاله هشتم نیز فصولی دارد. فصل اول آن در تناهی علل است. البته آنچه بیشتر به اینجا مربوط میشود تناهی علل فاعلیه است. ولی بعد خواهیم گفت که از یک جهت تناهی سایر علل هم به تناهی علل فاعلیه منتهی میشود. آنچه در اینجا

______________________________
(1). [متأسفانه نوار آن جلسه در دست نیست. البته اکثر مطالب آن جلسه دوباره طرح شده است.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری