/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 7، ص: 9

[جلد هفتم]

مقدمه

باسمه تعالی جلد هفتم از مجموعه آثار استاد شهید آیة اللّه مطهری که ضمنا جلد سوم از بخش فلسفه این مجموعه و همچنین جلد اوّل از «فلسفه ابن سینا» نیز میباشد، مشتمل است بر درسهای آن متفکر شهید از برخی آثار فلسفی شیخ الرئیس ابو علی سینا. بخش اوّل این مجموعه را درسهایی از کتاب اشارات بوعلی تشکیل میدهد؛ بخش دوم مشتمل است بر درسهایی از کتاب نجات؛ و بخش سوم شامل درسهای الهیات شفا میباشد. همه مطالب این کتاب، درسهای استاد شهید در دورههای مختلف دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده که پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده است. مطالب بخش اوّل و قسمتی از بخش سوم (ترجمه و تعلیقات دو فصل اوّل از مقاله اوّل الهیات شفا) توسط استاد به رشته تحریر در آمده است. مباحث مقالات چهارم و پنجم و ششم الهیات شفا تقریرات خصوصی شهید گرامی دکتر قندی از بیانات استاد شهید بوده است که طبعا از اتقان بیان خود استاد برخوردار نیست. سایر مطالب کتاب، مباحثی بوده است که نوارهای آن در دست بوده و پس از استخراج از نوار تنظیم شده است.

مباحث این مجموعه نیز- خصوصا مباحثی که به قلم استاد بوده است- مانند مباحث مجلّدات قبلی بخش فلسفه برای آنکه متن درسی دانش پژوهان باشد بسیار مناسب به نظر میرسد، خصوصا که برخی از آنها به نیت کتاب درسی برای دانشجویان نگارش یافته است.

از خداوند متعال توفیق انتشار سریعتر مجلّدات بعدی مجموعه آثار استاد را مسألت میکنیم.

12 اردیبهشت 1372 شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهّری


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری