• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏6
/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 6، ص: 9

[جلد ششم]

پیشگفتار

باسمه تعالی

کتاب حاضر جلد ششم از «مجموعه آثار» و جلد دوم از بخش فلسفه «مجموعه آثار» استاد شهید آیة اللّه مطهری است که به فضل خدا توفیق انتشار آن نصیبمان شد. همان طور که خواننده محترم مطلع است، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که در پنج جلد منتشر شده است از شاهکارهای علامه سید محمد حسین طباطبائی (قدّس سرّه) و استاد شهید آیة اللّه مطهری به شمار میرود. این کتاب از نظر پرداختن به مسائل بدیع فلسفه و ابتکارات فلسفی و شیوایی و سادگی بیان و پرداختن به شبهات روز و آشکار کردن بیاساسی فلسفه مادی و نیز از نظر روشن ساختن ارزش و منزلت حکمت متعالیه یا فلسفه صدرالمتألّهین شیرازی، از مقامی رفیع و پر ارج برخوردار است. همچنین است تأثیر اجتماعی و سیاسی این کتاب در زمان انتشار اولیه آن که تبلیغات حزب منحلّه توده جوّ مسمومی ایجاد کرده بود و میرفت که پایه اعتقادات مذهبی بسیاری از جوانان این سرزمین را سست نماید.

با این احوال، این کتاب هنوز منزلت درخور خویش را در جامعه ما نیافته است. شاید یکی از علل آن، کیفیت نامطلوب چاپ آن بوده- که میتوان گفت اکنون برطرف شده است- و شاید علت دیگر، فارسی بودن آن بوده است که معمولا کتابهای علمی در باب معارف اسلامی به زبان عربی نگارش مییابد و اگر این کتاب نیز به زبان عربی نگارش یافته بود در مجامع علمی اسلامی ارج و قرب بیشتری داشت گرچه در میان عامه مردم ما ناشناخته میماند. علل دیگری نیز میتوان برای این امر حدس زد ولی ما اکنون در صدد بر شمردن این علل نیستیم، آنچه مسلّم است کتاب گرانقدر اصول فلسفه و روش رئالیسم در مجامع علمی ما اعمّ


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری