/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 4، ص: 25

[جلد چهارم]

[ادامه نبرد حق و باطل]

توحید

مقدمات

بحث درباره توحید- یعنی ایمان به خدا و یگانگی خدا- است. بعد توضیح خواهیم داد که آیا اعتقاد به خدا و اعتقاد به یگانگی خدا، دو مسأله جدا از یکدیگر است، یا این دو مسأله توأم با یکدیگر است و اعتقاد به هر کدام از این دو، از دیگری جداییپذیر نیست.

ایمان به غیب

سرسلسله تمام معتقَدات دینی ایمان به خداست. در کلمات حضرت امیر هست که: اوَّلُ الدّینِ مَعْرِفَتُهُ «1» اوّل دین، آغاز دین، پایه دین و ریشه دین خداشناسی است. قرآن کریم نیز میفرماید:

الَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ «2». اصلا مابهالتفاوت مردمانی که معتقد به ادیان هستند و حتی فلاسفه الهی که ممکن است تابع دینی هم نباشند، [با مردمانی که معتقد به دینی نیستند، و به تعبیر دیگر] مابهالتفاوت الهی و مادی همین یک کلمه است: ایمان به غیب. «غیب» یعنی نهان، یعنی حقایقی که ظاهر نیست، و «ظاهر نیست» به معنی این است که مستقیما محسوس و ملموس نیست. قرآن در بعضی موارد، کلمه «غیب» را در مقابل «شهادت» «3» گذاشته است و عالم طبیعت را روی همین اصطلاحِ قرآن «عالم شهادت» نامیدهاند. الهی با مادی در عالم شهادت (یعنی در طبیعت) اختلاف ندارد و طبیعت و شهادت را او همان طور میشناسد که یک مادی میشناسد، ولی الهی علاوه بر

______________________________
(1). نهجالبلاغه، خطبه 1.

(2). بقره/ 3.

(3). به معنای «حضور»؛ این موجوداتی که ما الآن میبینیم و حس میکنیم، شهادتند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری