/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 3، ص: 23

جهان بینی الهی و جهان بینی مادّی

آنچه در این مقاله از نظر خواننده محترم میگذرد، باید صرفاً مقدّمهای بر جهان بینی الهی و جهان بینی مادّی تلقّی شود. بحث تفصیلی درباره این دو جهان بینی کتاب قطوری را در بر میگیرد. ما سعی میکنیم در این مقاله چهار چوب مسائلی را که این بحث در آن قرار میگیرد مشخّص نماییم.

تعریف

پیش از آنکه درباره این دو جهان بینی به گفتگو پردازیم لازم است تعریفی از مفهوم «جهان بینی» به دست دهیم که اساساً جهان بینی یعنی چه؟

بدیهی است که از واژه «دیدن» که در کلمه «جهان بینی» به کار رفته نباید به اشتباه بیفتیم و جهان بینی را با جهان احساسی یکی بگیریم.

جهان بینی، جهان شناسی است نه جهان احساسی و به مسأله معروف «شناخت» مربوط میشود، لهذا از مختصّات انسان است و به نیروی اندیشه و تفکر و قدرت ارزیابی انسان از مجموع هستی بستگی دارد، بر خلاف جهان احساسی که مشترک میان انسان و حیوان است.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری