• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏2
/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 2، ص: 17

[جلد دوم]

مقدمه

باسمه تعالی

حمد خدای را که توفیق انتشار دومین مجلّد از «مجموعه آثار» استاد شهید آیةاللَّه مطهری را نصیبمان کرد. انتشار جلد اوّل «مجموعه آثار» با استقبال فراوانی مواجه شد و ما مورد لطف و تشویق زیادی خصوصاً از سوی محققین و دانشمندان قرار گرفتیم و اغلب چنین اظهار نظر میکردند که با اجرای این طرح، حق آثار گرانبهای استاد و سفارشهای مؤکد و مکرّر امام خمینی (رضواناللَّه علیه) در خصوص این آثار تا حدّی ادا خواهد شد، به ویژه که هستند افراد و گروههایی که زیرکانه و به تعبیر امام (قدّس سرّه) «با دسیسههای غیر اسلامی» سعی در فراموشاندن این آثار گرانقدر دارند و برآنند که آبهای گل آلود را به جای این آب زلال به خورد جوانان تشنه حقیقت دهند و تکرار شود فجایعی که در طور دوازده سال اخیر توسط گروهکهای مختلف و به دست جوانان بعضاً صادق امّا فریبخورده به بار آمد.

باری، مقدمهای بر جهانبینی اسلامی که جلد دوم «مجموعه آثار» استاد شهید را تشکیل میدهد مشتمل است بر شش کتاب انسان و ایمان، جهانبینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ و زندگی جاوید یا حیات اخروی. این کتاب آخرین اثر قلمی استاد شهید میباشد و تاریخ نگارش آن به سالهای 56 و 57 یعنی دوره نهضت اسلامی باز میگردد. از آنجا که آن متفکر گرانقدر انحرافات زیادی در نشریات برخی گروههای ظاهرا اسلامی و نیز آثار برخی روشنفکران مسلمان در جهانبینی اسلامی میدیدند که سکوت در برابر آنها برای ایشان جایز نبود، و از سوی دیگر معتقد بودند که نهضت اسلامی میبایست از نظر ایدئولوژیک خالص باشد و دچار التقاط نگردد، لذا اقدام به نگارش این کتاب ذیقیمت نمودند و در آن بسیاری از لغزشگاههای فکری روشنفکران مسلمان را نشان دادند.

از نکات جالب توجه در این کتاب این است که شهید آیتاللَّه مطهری در بخش «جامعه و تاریخ» «1» به ضرس قاطع پیشبینی میکنند که رژیمهای

______________________________
(1). صفحه 327 همین کتاب.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری