/90

مسئلۀ ربا و بانک، صفحه: 11

1 مسئله ربا و بانک

بسم اللَّه الرحمن الرحیم.

از مجموع بحثهایی که شد اینطور دستگیرمان شد که عملیات بانک در چند قسمت خلاصه میشود. ما هرکدام را جداگانه از نظر انطباقش با موازین شرعی بحث میکنیم. قسمتی از عملیات بانک دریافتهای خود بانک است از مردم که عناوین مختلف دارد: حساب جاری، سپرده دیداری، سپرده موقت، پس انداز و ...

که فرق بعضی از اینها را با بعضی دیگر من دقیقاً نمیدانم و خیال هم نمیکنم در ماهیت قضیه تأثیری داشته باشد. توضیحش را بعداً از آقایانی که واردند میخواهیم؛ خصوصاً که جناب آقای نیکیار هم آمدهاند «1». این پول گرفتنهای بانک از نظر شرعی چه عنوانی دارد؟ ما پولی را به عنوان حساب جاری یا سپرده یا پس انداز در بانک میگذاریم، این چه عنوانی دارد؟ آیا امانت است نزد بانک یا ما قرض میدهیم به بانک؟

______________________________
(1) [آقای نیکیار از کارشناسان برجسته بانک رهنی بود که در سال 1359 به رحمت ایزدی پیوست.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری