• مسئله شناخت
/90

             

مسئلۀ شناخت، ص: 12

امکان شناخت

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلوة علی سیدنا و نبینا محمد و اله الطاهرین.

موضوع بحث ما «مسئله شناخت از نظر قرآن» است. مسأله شناخت یا نظریه شناخت و به تعبیر علمای امروز عربی زبان «نظریة المعرفة» امروز اهمیت فوق العادهای پیدا کرده است و کمتر مسئلهای به اندازه مسائل مربوط به مسئله شناخت، امروز مهم شناخته میشود، چرا؟ اول من باید علت اهمیت این مسئله را بیان کنم، بعد وارد خود مسئله شوم. امروز فلسفههای اجتماعی، مکتبها، ایدئولوژیها و ایسمها اهمیت فوق العادهای پیدا کرده است و هر کسی که میخواهد نوعی تفکر داشته باشد و زندگی خودش را بر اساس یک منطق منطبق کرده باشد، دم از مکتب و ایدئولوژی میزند. مکتبها و ایدئولوژیها و ایسمها امروز با یکدیگر در نبرد و ستیز هستند، هر


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری