• علل گرایش به مادیگری
/90

علل گرایش به مادّیگری، ص: 7

مقدّمه ماتریالیسم در ایران

در مقدّمه چاپ اوّل تذکر داده شد هسته اوّلی این کتاب دو سخنرانی در همین موضوع در سالهای 48 و 49 است که بنا به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشسرای عالی در آن محل ایراد شد و این بنده مطالب آن دو سخنرانی را با توضیحات و اضافاتی آماده کرد و در سال 1350 به چاپ رسانید. در سال 1352 که تجدید چاپ شد مطالبی بر چاپ اوّل افزوده گشت و تا چاپ هفتم که در سال گذشته صورت گرفت، عیناً به همان صورت بود که در چاپ دوّم انجام شده بود.

چند ماه پیش قرار شد چاپ هشتم کتاب با قطع و حروف جدیدی صورت گیرد.

فرصت را غنیمت شمرده، برخی مطالب دیگر که جای آنها را در این کتاب خالی میدیدم، افزودم و اکنون به صورت جامعتری تقدیم خوانندگان عزیز میشود. این اضافات همه در بخش «نارسایی مفاهیم فلسفی» صورت گرفته است. قسمت مختصری از


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری