• علل گرایش به مادیگری
/90

علل گرایش به مادّیگری، ص: 8

این اضافات (حدود 3 صفحه)، توضیحاتی است پیرامون نظریه هگل درباره «علّت نخستین» و باقی که در حدود 27 صفحه از این کتاب را در بر میگیرد، مطالب دیگری است در زمینه نارسایی مفاهیم فلسفی غرب. مخصوصا برای اوّلین بار نقدهای معروف دیوید هیوم فیلسوف مشهور انگلیسی قرن هفدهم را درباره برهان نظم- که از نظر غربزدگان سه قرن است که این برهان را از اعتبار انداخته است- با

محکها و معیارهای اسلامی در بوته نقد قرار دادم.

آنچه در این کتاب درباره علل گرایش به مادّیگری آمده، در حقیقت، نقد و بررسی گوشهای از تاریخ عقاید و اندیشههای بشری است. تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی، از این جهت که با عوامل پیچیدهای سر و کار دارد، بسی دشوار است بویژه اگر به تحوّلات عقاید و اندیشهها مربوط باشد. این بنده مدّعی نیست که بحث جامع و مانعی در این موضوع انجام داده است، امّا امیدوار است راهی به مطلوب باز کرده باشد و دیگران با دقّت و فرصت و امکانات بیشتر به بررسی این مسأله بپردازند، که با توجّه به جریاناتی که در کشور ما میگذرد، فوق العاده ضروری و حیاتی است.

ماتریالیسم در عصر ما- خصوصاً در کشور ما- جامه منطق را از خود دور کرده و به سلاح «تبلیغ» مجهّز شده است؛ از این رو ابایی ندارد که علل گرایشها و اعراضها از مادّیگری را به گونهای دیگر که با هدفهای از پیش تعیین شده سیاسی و اجتماعی منطبق باشد، توجیه و تفسیر نماید.

موضوع اصلی بحث این کتاب، یعنی اثبات یا انکار خدا، قطعا حسّاسترین و شورانگیزترین موضوعی است که از فجر تاریخ تاکنون اندیشهها را به خود مشغول داشته و میدارد.

موضع انسان در این مسأله، در تمام ابعاد اندیشهاش و در جهانبینی او و ارزیابیهایش از مسائل و در جهت گیریهای اخلاقی و اجتماعیاش تأثیر و نقش تعیین کننده دارد. گمان نمیرود هیچ


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری