• پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب
/90

پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب: 7

توضیح: [در هر نقد و پاسخی ابتدا متن کتاب مسأله حجاب با ذکر صفحه آن مطابق با همین مجلد از «مجموعه آثار» آورده شده، سپس نقد آن متن که با دایره سیاه آغاز میشود و با حروف ریزتر است قرار گرفته است. آنگاه پاسخ استاد شهید ذکر گردیده است که با مربع توخالی آغاز میشود و با حروف سیاه و عرض کمتر میباشد.].

صفحه 382.

آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است همچنانکه لغت «حجاب» بر این معنی دلالت میکند، یا اسلام طرفدار این است که زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور باشد از اجتماع کناره گیری کند؟ و در صورت دوم حدود پوشش چقدر است؟ آیا چهره و دو دست تا مچ نیز باید پوشیده شود یا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود اما چهره و دو دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست؟ و در هر حال، آیا در اسلام مسألهای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه؟ یعنی آیا در اسلام مسأله سومی که نه «پرده نشینی» و «محبوسیت» و نه «اختلاط» باشد وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری