• پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب
/90

پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئلۀ حجاب: 9

میخورد که قبلًا به شبههها برخورد کردهاند یا در معرض برخورد به آنها میباشند، مانند همان انجمن مهندسین، ولهذا نشر آنها برای عموم غلط است.

پاسخ ایراد وارد نیست. تنها امثال ما هستیم که برای اینکه زحمت یک تکلیف متوجه ما نشود سر خود را زیر برف کردهایم که جایی را نبینیم. این سخنان هر روز در صدها هزار نسخه در مجلّات و جراید به صورت زنندهای نقل میشود (علاوه بر خود آن کتابها). خواجه حافظ هم آنها به گوشش خورده است. یک عده افراد خاص که اوضاع به هر طرف میچرخد تغییری در آنها پیدا نمیشود نمیتوانند ملاک واقع شوند.

***. صفحه 385.

اطلاع من از جنبه تاریخی کامل نیست. اطلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره همه مللی که قبل از اسلام بودهاند اظهارنظر کنیم. قدر مسلّم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است.

حقیقت این است که بحثهای تاریخی در این گونه مسائل بر پایههای محکمی استوار نیست، زیرا معمولًا مورخین در این گونه مسائل حدسیات خودشان را نیز مخلوط کردهاند، و لهذا این بحثها علاوه بر اینکه چندان ارزشی ندارد، براساسی استوار هم قرار ندارد.

پاسخ عدم توجه به جریانات تاریخی از ارزش استدلالهای بعدی میکاهد و قضاوتها ناشی از بیخبری تلقی میشود. تاریخ


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری