• مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (1)
/90

انسان و ایمان، ص7

انسان و حیوان

انسان، خود نوعی حیوان است؛ از این رو با دیگر جانداران مشترکات بسیار دارد؛ اما یک سلسله تفاوتها با همجنسان خود دارد که او را از جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیت و تعالی بخشیده و او را بیرقیب ساخته است.

تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران که ملاک «انسانیت» اوست و منشأ چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است، در دو ناحیه است: بینشها و گرایشها.

جانداران عموماً از این مزیت بهرهمندند که خود را و جهان خارج را درک میکنند و بدانها آگاهند و در پرتو آن آگاهیها و شناختها برای رسیدن به خواستهها و مطلوبهای خود تلاش مینمایند.

انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله خواستهها و مطلوبها


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری