پس از وارد کردن متن سوال ؛ دکمه طرح سوال و خروج را بزنید و در صورت انصراف ؛ دکمه لغو و خروج را بزنید برداشت فايل